Gebruiksvoorwaarden, auteursrechten en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het gebruik van deze site betekent dat u de algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt die hierna worden beschreven.

I. Doel van de site

De website van het BIPT biedt alle beschikbare informatie over de dienstverlening en het beleid van de verschillende diensten en afdelingen van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie.

De informatie op deze site is correct maar van algemene aard. Ze is dus niet noodzakelijk aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en mag dus niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

Tevens moet worden onderstreept dat de inlichtingen en documenten die op of via de website van het Instituut beschikbaar zijn, niet mogen worden beschouwd als een authentieke reproductie van de officieel aangenomen teksten. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt worden als authentiek beschouwd. Indien er verschillen bestaan tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst, heeft de officiële gedrukte tekst die in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, altijd voorrang.

II. Inhoud en beschikbaarheid van de website www.bipt.be

Het BIPT werkt zijn website bij opdat de aangeboden informatie volledig, correct, exhaustief en actueel blijft. Indien er desondanks fouten opduiken in de beschikbaar gestelde middelen doet het Instituut er alles aan om de situatie zo snel mogelijk recht te zetten.

Het BIPT probeert zoveel mogelijk onderbrekingen wegens technische problemen te voorkomen. Toch kan het Instituut niet garanderen dat zijn site volledig vrij zal blijven van onderbrekingen of niet onderhevig zal zijn aan andere problemen van technische aard.

De site van het BIPT en de websites waar de site van het Instituut naar verwijst, kunnen links bevatten naar andere websites van overheden, instanties en organisaties waarover het BIPT geen technische of inhoudelijke controle heeft. Het Instituut kan daarom geen enkele garantie bieden in verband met de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch wat de beschikbaarheid van die websites betreft. Het BIPT wijst alle aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade die het gevolg is van de raadpleging of het gebruik van de websites of inlichtingen die beschikbaar worden gesteld op de websites waarnaar de site van het Instituut verwijst.

III. Auteursrechten

Tenzij anders vermeld, is de informatie die u op de site www.bipt.be vindt, vrij van auteursrechten. De informatie mag gratis worden gebruikt op voorwaarde dat de bron wordt vermeld en ze enkel voor persoonlijk gebruik dient. Indien er voorafgaande toestemming nodig is voor het gebruik of de reproductie van bepaalde inlichtingen, worden de beperkingen op het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Voor het gebruik en de reproductie van multimediale informatie (waaronder beeld, geluid en softwareapplicaties) is altijd de voorafgaande toestemming vereist.

Het BIPT behoudt zich alle intellectuele-eigendomsrechten op de site www.bipt.be voor. Wanneer op of via de site van het BIPT bepaalde inhoud kan worden geraadpleegd die verstrekt wordt door derden en door het auteursrecht beschermd is, beperkt dit de mogelijkheden inzake gebruik en reproductie en is daarvoor de voorafgaande toestemming van de respectieve auteur vereist.

IV. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Achtergrond en gebruiksdoeleinden  

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) stelt u deze privacyverklaring ter beschikking om u in te lichten over hoe het BIPT  uw persoonsgegevens verwerkt.

Het BIPT zal uw persoonsgegevens enkel verwerken voor één of meer van de volgende doeleinden zoals vermeld in de bijlage van de Aanbeveling 06/2017 van 14 juni 2017 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Aanbeveling 06/2017 van de CBPL) op grond van uw toestemming of op grond van de toepasselijke wetgeving inzake post, elektronische communicatie en audiovisuele media en/of op grond van een andere wetgeving die verplichtingen oplegt aan het BIPT:

 • klantenbeheer,
 • beheer van geschillen,
 • leveranciersbeheer,
 • beveiliging, 
 • vergunningen,
 • opdrachten van gerechtelijke politie, en
 • opdrachten van bestuurlijke politie. 

We kunnen één of meer van de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken zoals vermeld in de bijlage van de Aanbeveling 06/2017 van de CBPL:

 • persoonlijke identificatiegegevens,
 • elektronische identificatiegegevens,
 • financiële identificatiegegevens,
 • persoonlijke bijzonderheden (= leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit), 
 • fysieke beschrijving,
 • samenstelling van het gezin,
 • academisch curriculum relevant voor het BIPT,
 • beroep en betrekking,
 • Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid,
 • Beeldopnamen zoals foto’s  

Uw persoonsgegevens werden vergaard bij de volgende bronnen: de betrokkene (= uzelf), het Rijksregister en overheden van de sociale zekerheid.  

Behalve bepaalde persoonsgegevens die vereist zijn bij wet, mag u vrij beslissen of u ons al dan niet enige persoonsgegevens bezorgt. Merk echter op dat als u beslist om ons bepaalde informatie niet te bezorgen, we de hierboven gedefinieerde doeleinden misschien niet kunnen verwezenlijken. 

Ontvangers van uw persoonsgegevens  

Het BIPT zal uw persoonsgegevens enkel delen met overheidsdiensten, sociale zekerheidsdiensten en internationale organisaties waarmee het BIPT samenwerkt overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Een dergelijke overdracht kan betekenen dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met ontvangers gevestigd in de landen buiten de Europese Economische Ruimte en internationale organisaties:

 • de Europese Unie,
 • de buitenlandse regulerende instanties voor postdiensten en telecommunicatie, en
 • de regulerende instanties in de overige economische sectoren.  

Beveiliging, juistheid en bewaring  

We hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en handhaven gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te vrijwaren van ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en/of onopzettelijk verlies, wijziging, bekendmaking of inzage, of onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of beschadiging ervan.

We zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang we moeten krachtens de wetgeving van kracht en zolang als nodig om de hierboven gedefinieerde doeleinden te behalen. 

Uw rechten  

U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens alsook om een rechtzetting, een schrapping of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Verder hebt u het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken alsook om de gegevensoverdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te vragen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om die in te trekken. Dat zal evenwel geen impact hebben op onze verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

Als u gelooft dat uw gegevensbeschermingsrechten werden geschaad, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. 

Vragen  

Indien u vragen, bekommernissen of klachten hebt over deze verklaring of indien u uw hierboven uiteengezette rechten wenst uit te oefenen, kunt onze functionaris voor gegevensbescherming op de volgende manieren bereiken:

- via e-mail : dataprotection@bipt.be (team gegevensbescherming)
- via post: BIPT
                Functionaris voor gegevensbescherming
                Ellipse Building - Gebouw C
                Koning Albert II-laan 35
                B-1030 Brussel 

Het BIPT kan rechtstreeks worden gecontacteerd via e-mail info@bipt.be en via het bovenstaande postadres.