Post

CERP

Het CERP maakt deel uit van de CEPT (Europese Conferentie van de Administraties van Post en Telecommunicatie). Het Europees Comité voor postregulering (CERP) is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de instanties voor postale regulering van de lidstaten van de Europese Conferentie van de Administraties van Post en Telecommunicatie (CEPT), d.i. een totaal van 46 landen.

ERGP

Nu de postmarkten over heel Europa zijn vrijgemaakt, is een sterkere samenwerking tussen onafhankelijke nationale regelgevende instanties des te belangrijker. Om de beste praktijken op het gebied van regelgeving uit te werken, wordt de Europese Groep van regelgevende instanties voor postdiensten (ERGP) een integraal deel van een interne postmarkt en is het de drijvende kracht om ervoor te zorgen dat de Europese burger over een echte keuze beschikt, die voortvloeit uit een concurrerende markt, wat ook een positieve impact zal hebben op innovatie binnen de snel veranderende sector van de postzendingen. De ERGP zal de beste regelgevingspraktijken vastleggen voor heel Europa en zal de Europese Commissie bijstaan als expert inzake postaangelegenheden.

UPU

De Wereldpostvereniging (UPU), die zetelt in Bern (Zwitserland), werd opgericht in 1874. Sinds 1948 heeft ze het statuut van gespecialiseerde organisatie onder het VN-stelsel. Vandaag telt ze 191 leden.

Aan het einde van de XIXe eeuw noopte de ontwikkeling van de internationale post de postoperatoren ertoe om bilaterale overeenkomsten aan te gaan die al gauw zo talrijk werden dat niemand nog door de bomen het bos zag. Een van de eerste doelstellingen van de Vereniging bestond erin een enig postgebied te creëren. Krachtens het Verdrag van Bern van 1874 zijn alle contracterende partijen van de Akten van de UPU verplicht om conform het wederkerigheidsbeginsel brievenpost uit te wisselen met inachtneming van de vrijheid van doorvoer en om de postzendingen die van andere gebieden afkomstig zijn en over hun land verlopen niet verschillend te behandelen, maar als hun eigen postzendingen.

De meerwaarde van de Wereldpostvereniging bestond erin een enige multilaterale overeenkomst te creëren die uniforme regels garandeerde voor de verzending van de internationale post.

Voor 1969 ging de volledige opbrengst van de portkosten naar de operator van het land van uitgifte terwijl de operator van het land van bestemming niets ontving maar toch de post aan de geadresseerde bezorgde. De filosofie daarachter wou dat elke brief een antwoord genereert.

Sinds 1969 vergoedt de aangewezen operator van het land van verzending van de brievenpost de aangewezen operator van het land van bestemming voor de verwerking en de bestelling. Het vergoedingssysteem is bekend onder de naam “eindrechten”. Deze vertegenwoordigen een belangrijke bron van inkomsten voor de lidstaten van de UPU. Het systeem evolueert van het ene wereldpostcongres tot het andere. Tijdens het Congres van Boekarest van 2004 hebben de lidstaten een systeem aangenomen dat de werkelijke kosten voor de behandeling van de post wil dekken en er werd een verband gecreëerd tussen de ontvangen vergoeding en de kwaliteit van de geleverde dienst. Tijdens het Congres van Genève van 2008 werden dan weer regels vastgelegd die de ontwikkelingslanden en de minst ontwikkelde landen in staat stelden te evolueren naar een systeem waarvan de industrielanden reeds deel uitmaken.

Ook vandaag heeft de UPU nog zijn meerwaarde: de internetgebruiker wordt geregeld blootgesteld aan frauderisico's. De fraudeurs slaan hun slag ook door het internet en het postwezen te combineren. De UPU werkt samen met alle betrokken partijen, waaronder het BIPT om het grote publiek bewust te maken van dat type van oplichterij.

Via zijn coöperatieven (telematicacoöperatieve) ontwikkelt de UPU software en technologische toepassingen voor de lidstaten teneinde te garanderen dat de diensten efficiënt zijn in een concurrerende omgeving.

·      Post*Net

Het wereldwijde netwerk voor postale communicatie via elektronische weg stelt postoperatoren over de hele wereld in staat om gestandaardiseerde EDI-berichten uit te wisselen. Het POST*Net-netwerk, dat monitoringdiensten alsook een geïntegreerd waarschuwingssysteem in geval van anomalieën, een systeem voor follow-up en lokalisering, postale vergoeding en facturering levert, biedt een kostengebaseerde tarifering aan die is aangepast aan ontwikkelingsniveau van het land.

·      IPS, International Postal System

Een geïntegreerde toepassing voor het beheer van internationale post, die de zendingen, recipiënten en brievenmalen volgt van begin tot eind alsook voor de geautomatiseerde behandeling van de brievenmalen, het EDI-systeem.

·      IFS, International Financial System

Een softwaretoepassing voor de diensten in verband met internationale mandaten. Dit betreft alle stappen van de behandeling van de internationale mandaten via EDI, van de gestandaardiseerde internationale facturering tot het beheer en de beoordeling van de kwaliteitscontrole met behulp van een geavanceerde datacoderingstechniek gebaseerd op het eigen systeem met openbare sleutels. (UPU-site)

De UPU draait rond vier assen:

1.Het Wereldpostcongres

Het Wereldpostcongres is het hoogste orgaan van de UPU. Het wordt om de vier jaar gehouden en brengt gevolmachtigden van alle lidstaten bijeen. Het 25e Congres zal worden gehouden van 24 september tot 15 oktober 2012 in de hoofdstad van Qatar, Doha.

De voornaamste functies zijn van wetgevende en strategische aard. Het kiest de Directeur-generaal en de Vicedirecteur-generaal alsook de leden van de Administratieve Raad (CA) en de Raad voor Postexploitatie (POC). Het hoogste orgaan bepaalt het budgettaire plafond voor de komende vier jaar.

2. De Administratieve Raad

De Administratieve Raad telt 41 lidstaten en komt jaarlijks samen in de zetel van de UPU in Bern. Hij verzekert de continuïteit van de werkzaamheden van de UPU tussen de Congressen in, ziet toe op de activiteiten van de Vereniging en onderzoekt reglementaire, administratieve, wetgevende en juridische kwesties. Hij gaat over de begroting en de rekeningen.

3. De Raad voor Postexploitatie

De Raad voor Postexploitatie is het orgaan van de UPU dat belast is met technische en operationele aangelegenheden. Het telt 40 lidstaten die worden verkozen tijdens het Congres. Het kiest zijn voorzitter en komt elk jaar bijeen in de zetel van de UPU te Bern.

Het werkprogramma van de POC focust op de middelen om de posterijen te helpen hun producten en diensten te moderniseren en perfectioneren. De leden bespreken operationele, economische en commerciële aspecten van de postactiviteiten. De POC formuleert eveneens aanbevelingen voor de lidstaten over de standaarden voor de technologische processen en voor de processen die uniforme praktijken vereisen.

De Raad voor Postexploitatie is verantwoordelijk voor de technische, economische en commerciële aspecten van de postactiviteiten. Hij past na elk Congres de regelgeving aan, naargelang van wat is beslist en bevordert nieuwe postproducten door de ervaringen van de lidstaten op te tekenen, te analyseren en te delen. Wanneer een nieuwe technologie of een nieuwe methode het daglicht ziet, doet hij aanbevelingen aan de lidstaten, in het bijzonder wanneer uniformiteit vereist is.

4. Het Internationaal Bureau

Het Internationaal Bureau, dat 150 werknemers telt, zorgt voor de dagelijkse werking van de UPU.