Aanbevelingen en mededelingen

 

Deze rechtsmiddelen zijn niet bindend. Ze geven weer hoe de Commissie een zekere bepaling of een bepaald onderwerp interpreteert. Wat betreft het domein van de elektronische communicatie dient evenwel te worden opgemerkt dat de aanbevelingen een bijzonder juridisch statuut genieten in die zin dat de nationale regelgevende instanties er “zo veel mogelijk rekening” mee moeten houden en dat zij in geval van niet-naleving van een aanbeveling hun standpunt moeten motiveren tegenover de Commissie (artikel 19 van de “Kaderrichtlijn").